Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު 10:00 އިން މާދަމާގެ 1 0:00 އަށް)

 

އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރުމާއިއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ. 

 

އިރުއުތުރާއި އިރުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި  ވައި ޖެހޭނެ. ކެރިގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަަށް 35 މޭލަަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ.

 

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވެފައި ކެރިގަނޑުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ. އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ ވާނެ.

 

14 ޖުމާދުލްއޫލާ 1440

20 ޖަނަވަރީ 2019