Maldives Meteorological Service

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު 10:00 އިން މާދަމާގެ 10:00 އަށް)

 

 

މެންދުރުފަހުން ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުރުމާއިއެކު ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ. ނަމަވެސް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.  

 

ހުޅަގުދެކުނާއި ހުޅަގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައިވައިޖެހޭނެ.

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

                     

 

 

29 ރަޖަބު 1438   

26 އެޕްރީލު 2017