Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ އަދި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް މޫސުން އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

 

ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާ 15 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

28 ޛުލްޙިއްޖާ 1438

19 ސެޕްޓެމްބަރު 2017