Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އެކި ހިސާބަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ. ކެރީގެ އަސަރުކުރިނަމަވެސް، ދެކުނުގެ މޫސުން އާއްމުގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

 

ވައިޖެހޭނީ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 80 މޭލާ 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 30 މޭލަށް ވައިގަދަވެގެންދިއުން އެކަށީގެންވޭ. ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު  03  މޭލާ 08 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި.

 

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ. އަދި ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާނެ ގަޑިތައް. 

އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ 20:38 ގައި

މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ 22:18 ގައި

ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ 23:22 ގައި

 

 10 ޝައްވާލް 1439

 24 ޖޫން 2018