Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މިރޭ 08:00 އަށް)

 

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުފޯރާނެކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވޭ.

 

ވައިޖެހޭނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 6 މޭލާއި 16 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 30 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ.

 

ކަނޑުތައް ދެކުނުގައި މަޑުވާނެ. އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ 

 

16 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

 17 އޮގަސްޓް 2019