Maldives Meteorological Service

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ގޮތް

(މިއަދު 10:00އިންް މާދަމާ 10:00އަށް)

 

 ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ވާނެ.

 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް، ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ވާނެ.

 

 
13
 ޖުމާދަލްއާޙިރާ  1440

 18 ފެބުރުވަރީ  2019