Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

   (މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ވާނެ.

 

އުތުރާއި އިރުއުތުރުން، މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 07 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ. 

 

މެދުތެރޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ، އެހެންހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް މަޑުވާނެ.

 

 

02 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

27 ޖަނަވަރީ 2020