Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

( މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރިނަމަވެސް މޫސުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ. 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެެ.

 

1438 05 شَوَّال

29 ޖޫން 2017