Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މާދަމާ ރޭ 08:00 އަށް)


މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ.ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ.


ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން، އުތުރާއި  މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށްގަޑިއަކު 17 މޭލާ 27 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ގަޑިއަކު 12 މޭލާ 20 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު  50 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ.

 

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ކަނޑުތައް އާއްމުގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ، ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަ ށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އިތުރަށް ގަދަވާނެ.


ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް  ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން.

ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.


27 މެއި 2018ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާނެ ގަޑިތައް.

 

އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ 2217 ގައި


މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ 2347 ގައި


ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް  މާދަމާ 0037 ގައި 

© Copyright 2015 Maldives Meteorological Service All Rights Reserved