Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު 10:00 އިން މާދަމާގެ 10:00 އަށް)

 


ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ އަދި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބު ތަކަށް މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

 

މެދު ތެރެއަށް އިރު އުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 03 މޭލާ 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ކަނޑުތައް މެދު ތެރެއަށް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ކަނޑުތައް މަޑުވާނެ

 

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439

 

19 ފެބުރުއަރީ 2018