Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

( މިއަދުގެ ހެދުނު   10:00 އިން މާދަމާ ހެދުނުގެ   10:00 އަށް )

 

 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ.

 

އިރުއުތުރާއި އިރުން މެދުތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އަދި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 03 މޭލާ 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ. ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާ 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ. ވިލާގަޑުގައި ގަޑިއަކު 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މެދުތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް އަދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ، އެހެންހިސާބުތަކުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ އަދި ވިލާގަޑުގައި ކަނޑުތަށް އާދައިގެ ވަރަކަށްގަދަވާނެ.

 

 

29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

17 ޑިސެމްބަރ 2017