Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

 

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 7 މޭލާއި 17 މޭލާއި ދެމެދުގެބާރުމިނުގައި އަދި އެހެންހިސާބުތަކުގައި ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 13 މޭލާއި ދެމެދުގެބާރުމިނު ވައިޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ދެކުނުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި އެހެންހިސާބުތަކުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

09 ރަބިއުލްއައްވަލް 1440

17 ނޮވެންބަރު 2018