Maldives Meteorological Service

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ.

 

 ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުނުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާ 15 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި،  މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.   ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ.

 

ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ. އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދއިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ.

 

14   މުޙައްރަމް 1440

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018