Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މާދަމާ ރޭ 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ.   

 

އިރާއި އިރުދެކުނުން، ހުރިހައި ހިސާބަކަށްވެސް ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި  15މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

  

21 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

18 ނޮވެންބަރު 2019