Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ކުރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ. އެހެން ހިސާބު ތަކުގެ މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ވާނެ.

 

އުތުރާއި އިރުއުތުރުން، ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މަޑު ވާނެ.

 

10 ޝަޢުބާން 1441

03 އޭޕްރީލް 2020