Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

( މިރޭ8:00 އިން މާދަމާރޭ 8:00އަށް )

 

ބައެއްރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށިއެަކށީގެންވޭ.


ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަގުއުތުރާއި އުތުރުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.


ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438 

25 ފެބުރުއަރީ 2017