Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

( މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރު ފޯރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރިނަމަވެސް މޫސުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

އިރުއުތުރާއި އިރުން، މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 16 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 3 މޭލާ 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

ކަނޑުތައް މެދުުތެރޭގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި އެހެންހިސާބުތަކުގައި މަޑުވާނެ.

 

02 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439

 19 ޖަނަވަރީ 2018