Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުފޯރިނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.


 ވައިޖެހޭނީ ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން، ގަޑިއަކު 03 މޭލާ 10 މޭލު ދެމެދުގެބާރުމިނުގައި.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

07 ޞަފަރު 1440

16 އޮކްޓޯބަރު 2018