Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރުފޯރިނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

 

އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު  3 މޭލާއި 10 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

  25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438   

24 މާރިޗް 2017