Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 


ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅު

 

ވައިޖެހޭނީ އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި.

 

ކަނޑުތަށް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ

 

 

11 ރަބީޢުލްއާޙިރް 1440

19 ޑިސެމްބަރު 2018