Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭ 08:00 އަށް)

 

އެންމެ ދެކުނުގެ ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކުގެ މޫސުން އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

 

ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާ 15 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

 

04 ރަޖަބު 1439

23 މާރިޗު 2018