ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާ ރޭގަނޑު 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ވާނެ.

 

އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 1 - 3 ފޫޓު.

 

ދިޔަވަރުބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެން ވޭ

 

 

18 ރަޖަބު 1442

02 މާރިޗު 2021