ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

މެންދުރުފަހުން ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެންހިސާާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކޮށް ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

 

އާއްމުކޮށް ވައި އެނބުރި މަޑުން، ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާދެމެދު ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 1 - 3 ފޫޓު

 

 

25 ރަމަޟާން 1442

07 މޭ 2120