Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00އަށް )

 

އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާާއްޖެތެރެއަށް ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރުނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކޮށް ގުގުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށްވެސް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 5–-  7  ފޫޓު.

 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން.

 

 

  

17 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

02 ޑިސެމްބަރ 2020