Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

   (މިއަދުގެ 10:00 އިން މާދަމާގެ 10:00 އަށް)

 

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ. ދެކުނުގެ  މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

 

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ.

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި  އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ ވާާނ

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 2 - 5 ފޫޓު.

 

 

09 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1442

26 އޮކްޓޫބަރު 2020