Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މާދަމާރޭ 08:00 އަށް)

  

 

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރި ނަމަވެސް މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައި އެނބުރި މަޑުން ުދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 10 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 1–- 3 ފޫޓު.

 

 

 

 

10 ޞަފަރު 1442

 27 ސެޕްޓެންބަރު 2020