Fri, 29 September

11 ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާ ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް ގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް

11 ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާ ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް ގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް

މި ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިމިވަނީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ކުލައިމެޓް ސިސްޓަމްތަކަށް އަސަރުކުރުވާ މައިގަނޑު ކަންތައް ތަކާއި އެސިސްޓަމް ތަކަށް ކުރިއަށް މިއޮތް ދެތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭބަދަލުތަކަށްބެލުމަށްފަހު އެ ސިސްޓަމުތަކުގެ އަސަރު ކުރުވާނެވަރަށް ބެލުމަށްފަހު މިސަރަޙައްދާއި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ ކުލައިމެޓް މޮޑެލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިސަރަޙައްދުގެ މޫސުމާއިބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެގޮތުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

މިފޯކާސްޓުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ދައްކަނީ ކުރިޔަށް އޮތް އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރުމަހު ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ މިންވަރަކީ އެ 3 މަހުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ އެވެރެޖާއަޅާބަލާއިރު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭވާރޭ ތަންކޮޅެއް ގިނަވެ މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެހެންއަހަރުތަކާއި ދާދިި އެއްވަރަކަށެވެ.“