Tue, 01 May

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/15

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު   

       އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުން ގާތްގަޑަކަށް 3000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އުފެދިގައިވާ ތޫފާން 'ފްލެމްބޮޔަން'ގެ ސަބަބުން، އެސަރަޙައްދުގައި ބާނިބޮޑުވެ، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވީމާ، ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގަޑި

 

އުތުރު

މެދުތެރެ

ދެކުުނު

02 މެއި 2018

0034

0154

0237

1355

1434

1511

03 މެއި 2018

0100

0221

0303

1428

1504

1540

 

01 މެއި 2018