Mon, 02 December

Consensus Outlook for 2019 December to 2020 February Rainfall

2019 ވަނައަހަރު ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން 2020 ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވާރޭގެ މިންވަރު އާންމުކޮށް އެ ތިން މަސްތެރޭ ވެހޭ ވާރެއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 އިތުރު ވާނޭކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

The climate the outlook suggests that the rainfall from December 2019 to February 2020 is likely to increase by about 10% over the Maldives.

The full report can be downloaded from the link below.

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/daa96d9681a21445772454cbddf0cac1.pdf