Sat, 25 April

Consensus Outlook for 2020 June-September Rainfall

2020 ވަނައަހަރު ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެންބަރު ގައި ލަފާކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށެވެ.

The climate outlook suggests that rainfall likely to increase more than 10% in all areas during June, July, August and September 2020.

The full report can be downloaded from the link below.

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/90e1357833654983612fb05e3ec9148c.pdf