Thu, 07 May

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for May 2020

 

2020 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް މެއި މަހު ވެހޭވަރަށް އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ 10% އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. އަދި ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް މެއިމަހު ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ ވެއެވެ. 


The climate outlook suggests that rainfall likely normal in northern and central atolls, increase more than 10% in southern atolls during May 2020.

Temperature likely above normal during May 2020.

 

The full report can be downloaded from the link below.

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/109a0ca3bc27f3e96597370d5c8cf03d.pdf