Wed, 17 June

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for June 20202020 ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު، އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖޫން މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖޫން މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase in southern-most atolls and normal over rest of the country during June 2020. Temperature likely above normal during June 2020.


The full report can be downloaded from the link below. 

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf