Tue, 04 August

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for August 2020

 

މިއަހަރު (2020) އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް އޯގަސްޓް މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

 

The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase over the country during August 2020.

Temperature likely above normal during August 2020.

The full report can be downloaded from the link below.

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2.pdf