Mon, 02 November

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for November 2020


މިއަހަރު (2020) ނޮވެންބަރު މަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް މި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 މަދުވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.  

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ނޮވެންބަރުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.


The climate outlook suggests that a 10% decrease of rainfall over Maldives area during November 2020

Temperature likely to be above normal in all areas throughout this month


The full report can be downloaded from the link below

https://www.meteorology.gov.mv/uploads/19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4.pdf