Mon, 04 January

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for January 2021

މިއަހަރު (2021) ޖަނަވަރީ މަހު ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ
މިންވަރު  %10 އަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް 
މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ ވަރުގެ  %10 އަށްވުރެ
މަދުވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް 
މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)


Rainfall is likely above normal over the area from Haa Alifu atoll to Alifu Dhaalu atoll, normal from Vaavu atoll to Laamu atoll and below normal over rest of the of the country during January 2021. Temperature is expected to be slightly above normal during the month


The full report can be downloaded from the link below

https://meteorology.gov.mv/uploads/55743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097.pdf