Wed, 03 June

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު

ހުޅަގުމޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަސަރު އެންމެގަދަޔަށް ކޮށްފައިވަނީ މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައި އެންމެ ގިނައަދަދަކަށް ވާރޭވެހިފައި ވަނީ ޅ.ނައިފަރަށް، އެއީ 55 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭއެވެ. އަދި ކ.މާލެއަށް ވެސް 50 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ.