Maldives Meteorological Service

Male
29°C
fine
 • Male
  29°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  29°C
  fine
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  26°C
  slight rain
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  28°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  27°C
  fine
  Gan loading
29°C
 • 68.7cm
  High1
 • 03:01hrs
  High1 Time
 • 35.4cm
  High2
 • 14:47hrs
  High2 Time
 • 5.8cm
  Low1
 • 08:55hrs
  Low1 Time
 • -10.4cm
  Low2
 • 21:03hrs
  Low2 Time
 • 05:55
  Sunrise
 • 18:07
  Sunset
 • 20:26
  Moonrise
 • 08:09
  Moonset
 • 74%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • Trace mm
  Rainfall
 • WSW 08 mph
  Wind
 • 7:30
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Thu, 19 September
  thundershower
  wind : WSW 12 mph
  sea : moderate
 • Fri, 20 September
  heavy rain
  wind : WSW 10 mph
  sea : slight
 • Sat, 21 September
  moderate shower
  wind : SW 10 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Thu, 01 August
 • moonphase
  Wed, 07 August
 • moonphase
  Thu, 15 August
 • moonphase
  Thu, 25 July
NEWS BULLETIN
Thu, 05 September
Average (normal) rainfall likely in northern atolls while rest of the country expected to receive below normal rainfall during September 2019.The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/5878a7ab84fb43402106c575658472fa.pdf ...read more
Sun, 11 August
ޚަބަރުރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިިޔަ 24 ގަޑިއިރު (10 އޮގަސްޓް 20:00އިން 11 އޮގަސްޓް 20:00) ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ވައިގަދަވެ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށްވާރޭ ވެހިފައިވޭ.  މިގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުުނު ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ...read more
Thu, 08 August
Average (normal) rainfall likely throughout the country during August 2019. Monsoonal rainfall occurs during August.The full report can be downloaded from the link below http://www.meteorology.gov.mv/uploads/7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f.pdf...read more
IN PICTURES
 • Television weather presentation workshop
 • Television weather presentation workshop
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ
 • ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކ. ކާށިދޫ ގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން