ބިންހެލުން

ބިންހެލުން

އުތުރު ސުމަޓުރާ ކައިރިއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ، މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަސަރު ކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ވަގުތު: 2021-06-21 06:26:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 2099 ކިލޯމީޓަރ

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ، މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ

ވަގުތު: 2020-06-14 23:48:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 2692 ކިލޯމީޓަރ

ބަންޑާ ސީ އަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ. މީގެ ސަބަބުން ދިހެހިރާއްޖެއަށް އަސަރުރުކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ވަގުތު: 2020-05-06 18:53:00

ފުންމިން: 109 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 6360 ކިލޯމީޓަރ

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ، މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ

ވަގުތު: 2020-04-17 21:30:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 3124 ކިލޯމީޓަރ

ޗޭގޯޒް އާކިޕެލޭގޯ ސަރަހައްދަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ. ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ

ވަގުތު: 2020-04-09 22:26:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 630 ކިލޯމީޓަރ