ބިންހެލުން

ބިންހެލުން

މި ބިންހެލުމުުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ

ވަގުތު: 2022-03-22 11:27:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 2655 ކިލޯމީޓަރ

މި ބިިން ހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ

ވަގުތު: 2022-03-18 20:04:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 3939 ކިލޯމީޓަރ

މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ

ވަގުތު: 2022-03-18 01:53:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 3829 ކިލޯމީޓަރ

މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ

ވަގުތު: 2022-03-16 07:59:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 3938 ކިލޯމީޓަރ

އުތުރު ސުމަޓުރާ ކައިރިއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ، މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަސަރު ކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ވަގުތު: 2021-06-21 06:26:00

ފުންމިން: 10 ކިލޯމީޓަރ

ދުރުމިން: 2099 ކިލޯމީޓަރ