ޙަބަރު

ކުރިއަށް އޮތް 4މަހުގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތް.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެންބަރު މަހު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށް…

ހޯމަ, 6 މޭ 2024
2024 ފެބްރުވަރީ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2024 ފެބުރުވަރީ ގައި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށ…

ހުކުރު, 9 ފެބްރުއަރީ 2024
2024 ޖަނަވަރީ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2024 ޖަނަވަރީ ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭމި ދުވަސްވަރ…

އަންގާރަ, 2 ޖަނަވަރީ 2024

ހޮނިހިރު, 7 އޮކްޓޯބަރު 2023
2023 އޮކްޓޫބަރ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 އޮކްޓޫބަރ ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.މި ދުވަސްވ…

ހޯމަ, 2 އޮކްޓޯބަރު 2023
އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް

އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިސްޓަމެޓިކް އޮބްޒަވޭޝަން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ އުފެއްދެވިކަމަށްޓަކައި …

އާދީއްތަ, 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
2023 އޮގަސްޓް އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 އޮގަސްޓް ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް އުތު…

ބުދަ, 2 އޯގަސްޓް 2023
2023 ޖޫން އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 ޖޫން ގައި އެންމެދެކުނު ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް …

ހޮނިހިރު, 17 ޖޫން 2023

ބުރާސްފަތި, 18 މޭ 2023

ހޮނިހިރު, 29 އޭޕުރީލް 2023
2023 އެޕްރީލް އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 އެޕްރީލް ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.މި ދުވަސްވަރު …

ބުދަ, 5 އޭޕުރީލް 2023
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް 23 މާރިޗް

ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކ…

ބުދަ, 22 މާރިޗު 2023
2023 ފެބުވަރީއަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 ފެބުރުވަރީގައި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް …

ހޯމަ, 6 ފެބްރުއަރީ 2023
2023 ޖަނަވަރީއަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

 2023 ޖަނަވަރީގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަ…

ބުދަ, 4 ޖަނަވަރީ 2023
2022 ޑިސެމްބަރަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކ…

ހޯމަ, 5 ޑިސެމްބަރު 2022
2022 ނޮވެންބަރަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ނޮވެންބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށް ވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަ…

ބުދަ, 9 ނޮވެމްބަރު 2022
2022 އޮކްޓޫބަރަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 އޮކްޓޫބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، އުތުރު އަތޮޅުތަކާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށް ތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށް …

ބުދަ, 5 އޮކްޓޯބަރު 2022
ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ޔަންގް ފިސަރސް ކްލަަބަށް ހިންގުނު މޫސުމީ މައުލޫމާތު ސެޝަން.

ހުސްވި ހަފްތާތެރޭ ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން، ދިރާގު އެހީތެރިކަމާއެކު، އިސްނަގައިގެން ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި ޔަންގް ފިޝަރސ…

އަންގާރަ, 4 އޮކްޓޯބަރު 2022
2022 އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

 2022 އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު، ޑިސެމްބަރު މި 3 މަހު، ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފ…

ހޯމަ, 3 އޮކްޓޯބަރު 2022
2022 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. އަދި މެދުރާއްޖެތެރޭ…

ބުދަ, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
2022 އޮގަސްޓްގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) އޮގަސްޓްގައި އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް، އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތު…

ހުކުރު, 5 އޯގަސްޓް 2022
2022 ޖުލައި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖުލައިގައި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއްއަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ. އ…

ބުރާސްފަތި, 7 ޖުލައި 2022
2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ގިނަ ހިސާބަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ވާ…

ހޯމަ, 20 ޖޫން 2022
2022 ޖޫން މަހު ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖޫންގައި ދެކުނުގެ ބައެއްއަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދުވުން އެކަށީގެން ވޭ. އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަ…

ހޮނިހިރު, 4 ޖޫން 2022
2022 މެއި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) މެއިގައި އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކ…

ހުކުރު, 6 މޭ 2022
2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށ…

ހޮނިހިރު, 30 އޭޕުރީލް 2022
2022 އެޕްރީލްގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) އެޕްރީލްގައި މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބ…

ބުދަ, 6 އޭޕުރީލް 2022
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަސް، 23 މާރިޗު 2022

މޫސުމާބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓާއި މޮބައިލް އެޕް އަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބައި (ވާރޭފެން ނެގޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވ…

ބުދަ, 23 މާރިޗު 2022

ހޯމަ, 14 މާރިޗު 2022
2022 މާރިޗުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) މާރިޗުގައި ވާރޭ ވެހޭމިންވަރު މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ…

ހޮނިހިރު, 5 މާރިޗު 2022
2022 ފެބުރުވަރީގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ފެބުރުއަރީގައި ވާރޭ ވެހޭމިންވަރު މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް…

ހޮނިހިރު, 5 މާރިޗު 2022
2022 ޖަނަވަރީގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖަނަވަރީގައި ވާރޭ ވެހޭމިންވަރު މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނ…

އާދީއްތަ, 16 ޖަނަވަރީ 2022
ޑިސެންބަރު، ޖަނަވަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ޑިސެންބަރު 2021، ޖަނަވަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވު…

ބުރާސްފަތި, 9 ޑިސެމްބަރު 2021
2021 ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޑިސެމްބަރުގައި އެންމެ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެން ވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން…

ބުދަ, 1 ޑިސެމްބަރު 2021
2021 ނޮވެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ނޮވެމްބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް …

ހޯމަ, 8 ނޮވެމްބަރު 2021
2021 އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޫބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް …

އާދީއްތަ, 17 އޮކްޓޯބަރު 2021
އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނ…

ބުރާސްފަތި, 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
2021 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަ…

އަންގާރަ, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.އޮގަސްޓް 25 ން 27 އަށް ކުރައަށްދާ މި ބައްދ…

ބުދަ, 25 އޯގަސްޓް 2021
މޫސުމާބެހޭ އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓު ގެ ތަޢާރަފު

 މޫސުމާބެހޭ އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓު ގެ ތަޢާރަފުރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭނެހެން ފަރުމާކުރެވިގެން މޫސު…

އަންގާރަ, 24 އޯގަސްޓް 2021
2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން-(އަދާހަމަ)

2021 ޖޫން އިން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު ދައްކާގޮތުން އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަ…

ހޮނިހިރު, 19 ޖޫން 2021
2021 ޖޫން މަހު ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޖޫން މަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް މިމަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރ…

ހުކުރު, 18 ޖޫން 2021
2021 މެއި މަހަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ކުރާގޮތް

މިއަހަރު (2021) މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މެދުރާއ…

އަންގާރަ, 4 މޭ 2021
2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލ…

ހުކުރު, 30 އޭޕުރީލް 2021
2021 އޭޕްރީލް މަހަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާގޮތް

   މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރ…

ބުރާސްފަތި, 1 އޭޕުރީލް 2021
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް 23 މާރިޗު 2021

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. މިޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ 1 ޖޫން 19…

އާދީއްތަ, 21 މާރިޗު 2021
2021 މާރިޗް މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމ…

ހޯމަ, 1 މާރިޗު 2021

 މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މެދެރާއްޖެތެރޭގ…

ބުދަ, 13 ޖަނަވަރީ 2021

މިވަގުތު ޙަބަރެއް ނެތް.