ނިމުތު

ހުޅުލެ

28°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ވިލާ މަދު

27.2°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 23

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

ހުކުރު

28°C

ހޮނިހިރު

29°C

އާދީއްތަ

30°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

31°C

މޫސުން

27.2°C

ވިލާ ގިނަ

ވައި

W 23

އިރު އަރާ

06:00

އިރު އޮއްސޭ

17:54

ވައިގެ ތެއްކަން

86%

ހަނދު އަރާ

18:08

ހަނދު އޮއްސޭ

05:56

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

08:36

8 ޑިސެމްބަރު 2022 / 10:00 އިން 9 ޑިސެމްބަރު 2022 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮަށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 40 މޭލުބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ.

ކަނޑު

ގަދަވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

4 - 7 ފޫޓު.

ސަމާލު: ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަަށް ސަމާލުވުން އެދެން