ނިމުތު

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

28°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

28°C

ވާރޭ

ގަން

30°C

ކެރި

28.4°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު އިރު އުތުރު 11

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

އަންގާރަ

31°C

ބުދަ

31°C

ބުރާސްފަތި

31°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

މޫސުން

28.4°C

އުޑުމަތި ސާފު

ވައި

ENE 11

އިރު އަރާ

06:18

އިރު އޮއްސޭ

18:13

ވައިގެ ތެއްކަން

79%

ހަނދު އަރާ

17:50

ހަނދު އޮއްސޭ

05:39

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

10:36

16 ޖަނަވަރީ 2022 / 10:00 އިން 17 ޖަނަވަރީ 2022 / 10:00 އަށް

މޫސުން

މެންދުރުފަހުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެން ވޭ.

ވައި

އިރުއުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

4 - 6 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.