ނިމުތު

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

28.9°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 16

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

31°C

އާދީއްތަ

29°C

ހޯމަ

30°C

މޫސުން

28.9°C

ވިލާ މަދު

ވައި

WNW 16

އިރު އަރާ

06:00

އިރު އޮއްސޭ

18:21

ވައިގެ ތެއްކަން

83%

ހަނދު އަރާ

11:31

ހަނދު އޮއްސޭ

23:09

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

04:00

5 ޖުލައި 2022 / 10:00 އިން 6 ޖުލައި 2022 / 10:00 އަށް

މޫސުން

މިރޭ އެކިހިސާބަަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ .

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

3 - 6 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.