ނިމުތު

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

30.2°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

32°C

މޫސުން

30.2°C

ވިލާ މަދު

ވައި

WSW 9

އިރު އަރާ

06:02

އިރު އޮއްސޭ

18:22

ވައިގެ ތެއްކަން

83%

ހަނދު އަރާ

15:34

ހަނދު އޮއްސޭ

02:45

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

07:54

18 ޖުލައި 2024 / 10:00 އިން 19 ޖުލައި 2024 / 10:00 އަށް

މޫސުން

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރު ފޯރުން އެކަށީގެންވޭ .

ވައި

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ .

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

1 - 4 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.