ނިމުތު

ހުޅުލެ

28°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

28°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ކެރި

29.6°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު ދެކުނު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހޮނިހިރު

28°C

އާދީއްތަ

29°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

31°C

މޫސުން

29.6°C

އުޑުމަތި ސާފު

ވައި

SE 7

އިރު އަރާ

06:00

އިރު އޮއްސޭ

18:12

ވައިގެ ތެއްކަން

86%

ހަނދު އަރާ

09:01

ހަނދު އޮއްސޭ

20:45

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

11:24

12 އޭޕުރީލް 2024 / 10:00 އިން 13 އޭޕުރީލް 2024 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

ކަނޑު

ާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

1 - 3 ފޫޓު.

ސަމާލު: ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް.