ނިމުތު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

ވިލާ ގިނަ

ހުޅުލެ

32°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

30°C

ކެރި

31.4°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

އުތުރު ހުޅަނގު އުތުރު 6

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

މޫސުން

31.4°C

ވިލާ މަދު

ވައި

NNW 6

އިރު އަރާ

06:06

އިރު އޮއްސޭ

18:15

ވައިގެ ތެއްކަން

77%

ހަނދު އަރާ

11:28

ހަނދު އޮއްސޭ

23:16

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

11:18

28 މާރިޗު 2023 / 10:00 އިން 29 މާރިޗު 2023 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ.

ވައި

ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ .

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

2 – 4 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.