ހުޅުލެ

28°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ވިލާ މަދު

27.2°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 23

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

ހުކުރު

28°C

ހޮނިހިރު

29°C

އާދީއްތަ

30°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޮނިހިރު

4 ޑިސެމްބަރު

ހޮނިހިރު

11 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

19 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

26 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

1 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

9 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

16 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

23 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

30 ޑިސެމްބަރު

އިރު އަރާ

06:00

އިރު އޮއްސޭ

17:54

ހަނދު އަރާ

18:08

ހަނދު އޮއްސޭ

05:56

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

08:36

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53