ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

ވިލާ ގިނަ

ހުޅުލެ

32°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

30°C

ކެރި

31.4°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

އުތުރު 8

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

2 މާރިޗު

ބުރާސްފަތި

3 މާރިޗު

ބުރާސްފަތި

10 މާރިޗު

ހުކުރު

18 މާރިޗު

ހުކުރު

25 މާރިޗު

އަންގާރަ

7 މާރިޗު

އަންގާރަ

14 މާރިޗު

އަންގާރަ

21 މާރިޗު

ބުދަ

22 މާރިޗު

ބުދަ

29 މާރިޗު

އިރު އަރާ

06:06

އިރު އޮއްސޭ

18:15

ހަނދު އަރާ

11:28

ހަނދު އޮއްސޭ

23:16

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

11:18

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް 23 މާރިޗް

ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝިޔާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިއަހަރަށްް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރަކީ " ފެނާއި މޫސުމީ ކުރިމަގު ހުރިހާ ޖީލުތަކަށް" އެވެ

ބުދަ, 22 މާރިޗު 2023
2023 ފެބުވަރީއަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 ފެބުރުވަރީގައި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެން ވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގަށް ވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް މަތިވުން އެކަށީގެންވޭ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

 

ހޯމަ, 6 ފެބްރުއަރީ 2023