ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

30°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ ގިނަ

ގަން

30°C

ވިލާ ގިނަ

31.4°C

ދުން ފުސް

0

މިލިމީޓަރ

އިރު އިރު އުތުރު 17

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

އަންގާރަ

30°C

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

30°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އަންގާރަ

1 ފެބްރުއަރީ

އަންގާރަ

8 ފެބްރުއަރީ

ބުދަ

16 ފެބްރުއަރީ

ބުދަ

23 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

6 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

13 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

20 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

27 ފެބްރުއަރީ

ހުކުރު

2 ފެބްރުއަރީ

ހުކުރު

9 ފެބްރުއަރީ

ހޮނިހިރު

10 ފެބްރުއަރީ

ހޮނިހިރު

17 ފެބްރުއަރީ

އާދީއްތަ

25 ފެބްރުއަރީ

އިރު އަރާ

06:18

އިރު އޮއްސޭ

18:19

ހަނދު އަރާ

19:45

ހަނދު އޮއްސޭ

07:25

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

10:36

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27