2024 ޖަނަވަރީ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

އަންގާރަ, 2 ޖަނަވަރީ 2024

2024 ޖަނަވަރީ ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)