ކުރިއަށް އޮތް 4މަހުގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތް.

ހޯމަ, 6 މޭ 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެންބަރު މަހު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ނިމުތު ކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭނީ އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް ދާނެ މިންވަރާއި އެންމެ ދަށަށް ދާނެ މިންވަރުވެސް، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު             

                                                                

 

2024 ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދަށް އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭނެ މިންވަރާއި  ފިނިހޫނުމިން ނިމުތު ކުރެވޭ މިންވަރު. އިތުރު މަޢުލޫމާތު