ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

28°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

28°C

ވާރޭ

ގަން

30°C

ކެރި

28.4°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު އިރު އުތުރު 11

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

އަންގާރަ

31°C

ބުދަ

31°C

ބުރާސްފަތި

31°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އާދީއްތަ

2 ޖަނަވަރީ

ހޯމަ

3 ޖަނަވަރީ

ހޯމަ

10 ޖަނަވަރީ

އަންގާރަ

18 ޖަނަވަރީ

އަންގާރަ

25 ޖަނަވަރީ

އިރު އަރާ

06:18

އިރު އޮއްސޭ

18:13

ހަނދު އަރާ

17:50

ހަނދު އޮއްސޭ

05:39

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

10:36

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022 ޖަނަވަރީގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖަނަވަރީގައި ވާރޭ ވެހޭމިންވަރު މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

އާދީއްތަ, 16 ޖަނަވަރީ 2022
ޑިސެންބަރު، ޖަނަވަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ޑިސެންބަރު 2021، ޖަނަވަރީ އަދި ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އުތުރު އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުރިނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި، އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 

ބުރާސްފަތި, 9 ޑިސެމްބަރު 2021