ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

27.4°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

4

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 35

ކަނޑު ޢާންމުގޮތެއްގައި ގަދަ

ހުކުރު

29°C

ހޮނިހިރު

30°C

އާދީއްތަ

31°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އާދީއްތަ

1 މޭ

އާދީއްތަ

8 މޭ

ހޯމަ

16 މޭ

ހޯމަ

23 މޭ

ހޯމަ

30 މޭ

ހުކުރު

5 މޭ

ހުކުރު

12 މޭ

ހުކުރު

19 މޭ

ހޮނިހިރު

20 މޭ

ހޮނިހިރު

27 މޭ

ބުދަ

1 މޭ

ބުދަ

8 މޭ

ބުދަ

15 މޭ

ބުރާސްފަތި

23 މޭ

ބުރާސްފަތި

30 މޭ

އިރު އަރާ

05:52

އިރު އޮއްސޭ

18:12

ހަނދު އަރާ

18:07

ހަނދު އޮއްސޭ

05:23

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

09:06

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27