ހުޅުލެ

30°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

30°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

30°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

އާދީއްތަ

30°C

ހޯމަ

30°C

އަންގާރަ

32°C

ބުދަ

31°C

ބުރާސްފަތި

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އަންގާރަ

1 ފެބްރުއަރީ

އަންގާރަ

8 ފެބްރުއަރީ

ބުދަ

16 ފެބްރުއަރީ

ބުދަ

23 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

6 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

13 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

20 ފެބްރުއަރީ

ހޯމަ

27 ފެބްރުއަރީ

އިރު އަރާ

06:21

އިރު އޮއްސޭ

18:18

ހަނދު އަރާ

17:22

ހަނދު އޮއްސޭ

05:11

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

10:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53