ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

29°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު ހުޅަނގު ދެކުނު 5

ކަނޑު ކަނޑު މަޑު

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

31°C

ހޯމަ

30°C

އަންގާރަ

30°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އާދީއްތަ

1 އޯގަސްޓް

އާދީއްތަ

8 އޯގަސްޓް

އާދީއްތަ

15 އޯގަސްޓް

ހޯމަ

23 އޯގަސްޓް

ހޯމަ

30 އޯގަސްޓް

ހުކުރު

5 އޯގަސްޓް

ހޮނިހިރު

13 އޯގަސްޓް

ހޮނިހިރު

20 އޯގަސްޓް

ހޮނިހިރު

27 އޯގަސްޓް

އިރު އަރާ

06:02

އިރު އޮއްސޭ

18:17

ހަނދު އަރާ

22:43

ހަނދު އޮއްސޭ

11:12

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

11:30

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022 އޮގަސްޓްގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) އޮގަސްޓްގައި އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް، އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

 

 

ހުކުރު, 5 އޯގަސްޓް 2022
2022 ޖުލައި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖުލައިގައި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއްއަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ. އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

ބުރާސްފަތި, 7 ޖުލައި 2022