ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

28°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

28°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

30.2°C

މޫސުން ރަނގަޅު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހޯމަ

32°C

އަންގާރަ

32°C

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޮނިހިރު

4 ޑިސެމްބަރު

ހޮނިހިރު

11 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

19 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

26 ޑިސެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:59

އިރު އޮއްސޭ

17:53

ހަނދު އަރާ

06:52

ހަނދު އޮއްސޭ

19:04

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

04:42

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021 ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޑިސެމްބަރުގައި އެންމެ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެން ވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މި ޑިސެމްބަރުމަހު ފިނިހޫނުމިން އުުތުރު އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުރިނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި، އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

ބުދަ, 1 ޑިސެމްބަރު 2021
2021 ނޮވެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ނޮވެމްބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެންމެދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

 

ހޯމަ, 8 ނޮވެމްބަރު 2021