ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

30°C

ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

އުޑުމަތި ބަނަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

25.9°C

ވާރޭ

1.9

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު އުތުރު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

30°C

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

29°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޯމަ

6 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

7 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

14 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

22 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

29 ސެޕްޓެމްބަރު

ހޮނިހިރު

3 ސެޕްޓެމްބަރު

އާދީއްތަ

11 ސެޕްޓެމްބަރު

އާދީއްތަ

18 ސެޕްޓެމްބަރު

އާދީއްތަ

25 ސެޕްޓެމްބަރު

ހޯމަ

26 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

7 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

14 ސެޕްޓެމްބަރު

ހުކުރު

15 ސެޕްޓެމްބަރު

ހުކުރު

22 ސެޕްޓެމްބަރު

ހޮނިހިރު

30 ސެޕްޓެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:54

އިރު އޮއްސޭ

18:01

ހަނދު އަރާ

13:39

ހަނދު އޮއްސޭ

00:46

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

03:06

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް

އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިސްޓަމެޓިކް އޮބްޒަވޭޝަން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ އުފެއްދެވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ޚަދީޖާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މި ފެސިލިޓީގެދަށުން ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ޤަްުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޤައުމެއްކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މިސަޙައްދުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުވެ ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ, 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
2023 އޮގަސްޓް އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 އޮގަސްޓް ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

 

 

ބުދަ, 2 އޯގަސްޓް 2023