ހަނިމާދޫ

28°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

28°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

30°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

26.1°C

ވިއްސާރަ

0.5

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު އުތުރު 15

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ހޯމަ

28°C

އަންގާރަ

30°C

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޯމަ

6 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

7 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

14 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

22 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

29 ސެޕްޓެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:55

އިރު އޮއްސޭ

18:01

ހަނދު އަރާ

21:15

ހަނދު އޮއްސޭ

09:55

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

05:00

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މެދެރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދުވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އަންގާރަ, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

 އޮގަސްޓް 25 ން 27 އަށް ކުރައަށްދާ މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ އޮނަރަބަލް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޯ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޚަދީޖާ ނަސީމު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާުވޭ ......

ބުދަ, 25 އޯގަސްޓް 2021