ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހަނިމާދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކައްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ކާޑެއްދޫ

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

30.2°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

6 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

14 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

21 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

28 ޖުލައި

ހުކުރު

29 ޖުލައި

ހޯމަ

3 ޖުލައި

ހޯމަ

10 ޖުލައި

ހޯމަ

17 ޖުލައި

އަންގާރަ

18 ޖުލައި

އަންގާރަ

25 ޖުލައި

ހޮނިހިރު

6 ޖުލައި

ހޮނިހިރު

13 ޖުލައި

އާދީއްތަ

21 ޖުލައި

އާދީއްތަ

28 ޖުލައި

އިރު އަރާ

06:02

އިރު އޮއްސޭ

18:22

ހަނދު އަރާ

15:34

ހަނދު އޮއްސޭ

02:45

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

07:54

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27