ހަނިމާދޫ

30°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

30°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

30°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ގަން

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

31°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

27.5°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 8

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

31°C

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

30°C

އާދީއްތަ

30°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

6 އޮކްޓޯބަރު

ބުދަ

13 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

21 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

28 އޮކްޓޯބަރު

އިރު އަރާ

05:53

އިރު އޮއްސޭ

17:50

ހަނދު އަރާ

17:11

ހަނދު އޮއްސޭ

04:47

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

07:42

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021 އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޫބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވ

 

އާދީއްތަ, 17 އޮކްޓޯބަރު 2021
އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު  މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކާއި ދެކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ހޫނުމިން ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެއެވެ

 

ބުރާސްފަތި, 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021