ހުޅުލެ

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

27.1°C

ކެރި

1.9

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 25

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޯމަ

6 ޖޫން

އަންގާރަ

14 ޖޫން

އަންގާރަ

21 ޖޫން

އަންގާރަ

28 ޖޫން

ބުދަ

29 ޖޫން

އާދީއްތަ

4 ޖޫން

އާދީއްތަ

11 ޖޫން

އާދީއްތަ

18 ޖޫން

އާދީއްތަ

25 ޖޫން

ބުރާސްފަތި

6 ޖޫން

ހުކުރު

7 ޖޫން

ހުކުރު

14 ޖޫން

ހޮނިހިރު

22 ޖޫން

ހޮނިހިރު

29 ޖޫން

އިރު އަރާ

05:57

އިރު އޮއްސޭ

18:19

ހަނދު އަރާ

00:20

ހަނދު އޮއްސޭ

07:57

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

03:30

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27